Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 
Nasz adres:
Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
ul. Kochanowskiego 6 
63-300 Pleszew
tel. 062 7429200 fax. 062 7429215
e-mail:monika.wolniewicz@pleszew.policja.gov.pl
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazanym terminie oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenia dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.
 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego      

 

W dniu 16 czerwca 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. W myśl, ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu. Natomiast przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych, niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Realizacja prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego następuje poprzez dostęp do danych publikowanych przez podmiot w sieci Internet albo na indywidualny wniosek.

Wskazana ustawa zakłada m.in. w art. 21 ust. 2 umożliwienie, przez okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy ponownego wykorzystania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego, gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Ponadto, ustawa w art. 21 ust. 3 nie wskazuje wzoru formularza o ponowne wykorzystanie, niemniej jednak określa 6 elementów, które powinny znaleźć się we wniosku oraz przewiduje możliwość pozostawienia wniosku bez rozpoznania, jeżeli w terminie 7 dni wnioskodawca nie uzupełni wymaganych danych.

 

Wniosek powinien zawierać:

 

  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;

  2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki na jakich ma być ponownie wykorzystywana oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

  6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 06.02.2013
Data modyfikacji 27.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Kołaska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kołaska KPP Pleszew
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kołaska
do góry