OGŁOSZENIE - REKRUTACJA 2018 - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

OGŁOSZENIE - REKRUTACJA 2018

KOMENDANT  WOJEWÓDZKI  POLICJI

W POZNANIU

 

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI

DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2018 roku.

 

Planowane limity przyjęć do służby w terminach:

 

 • 2 lipca 2018 r.                   –   70 osoby,
 • 24 września 2018 r.         –   120 osób,
 • 27 grudnia 2018 r.           –   160 osoby,

 

 

W  NASTĘPUJĄCYCH  JEDNOSTKACH:

 

W pierwszej kolejności, przyjęcia do służby w Policji realizowane będą do:

 • Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu,
 • Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Przyjęcia do pozostałych jednostek organizacyjnych Policji województwa wielkopolskiego, tj. w:

- Komendach Miejskich Policji w: Lesznie, Kaliszu i Koninie,

- Komendach Powiatowych Policji w: Chodzieży, Czarnkowie, Gnieźnie, Gostyniu,
Grodzisku Wlkp., Jarocinie, Kępnie, Kole, Kościanie, Krotoszynie, Międzychodzie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Ostrowie Wlkp., Ostrzeszowie, Pile, Pleszewie, Rawiczu, Słupcy, Szamotułach, Śremie, Środzie Wlkp., Turku, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni, Złotowie,

uzależnione będą od liczby wakatów w poszczególnych jednostkach.

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2018 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność  fizyczną  i  psychiczną  do  służby  w  formacjach  uzbrojonych,  podległych  szczególnej  dyscyplinie  służbowej,  której gotów  jest  się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać  uregulowany  stosunek  do  służby  wojskowej.

Kandydaci, w toku prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, oceniani są w systemie punktowym.

 

Lp.

Etap postępowania kwalifikacyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania

1

Test wiedzy

40

2

Test sprawności fizycznej

60

3

Test psychologiczny

60

4

Rozmowa kwalifikacyjna

60

Łącznie

220

 

 

Ponadto, ocenie podlegają również preferencje kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia i umiejętności:

 

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia:

Liczba punktów

1

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w zakresie przydatnym do służby w Policji: prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

8

2

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w innym zakresie niż wymieniony w lp. 1

6

3

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

4

4

Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

4

 

Lp.

Preferencje tytułu posiadanych umiejętności

Liczba punktów

1

Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego

4

2

Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

3

Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej

2

4

Posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”

2

 

 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby w wielkopolskiej Policji

powinny składać osobiście:

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500


w gmachu Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji właściwej według miejsca zamieszkania kandydata lub w Zespole Doboru Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu budynek przy ul. Kochanowskiego 15.

 

NASTĘPUJĄCY KOMPLET DOKUMENTÓW :

 

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji, część „A” i „B”;
 • czytelne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  i kwalifikacje zawodowe oraz preferencje z tytułu posiadanych umiejętności (oryginały dokumentów do wglądu);
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu);
 • osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty powinna posiadać przy sobie dowód osobisty oraz książeczkę wojskową  w przypadku gdy kandydat objęty jest ewidencją wojskową;
 • kserokopie innych niż wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów;
 • klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

 

Natomiast wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Poznaniu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Formularz kwestionariusza osobowego, klauzuli informacyjnej i ankiety bezpieczeństwa można otrzymać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i każdej komendzie miejskiej / powiatowej Policji na terenie województwa wielkopolskiego lub pobrać ze strony internetowej www.wielkopolska.policja.gov.pl. (Praca w Policji → Rekrutacja do służby w Policji → Dokumenty do pobrania).

 

 

   Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

 1. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.gov.pl),
 2. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu (www.wielkopolska.policja.gov.pl),
 3. w Zespole Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji
  w Poznaniu – numer telefonu 61 84-128-22 oraz 19 997.

 

 

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI  W POZNANIU

                            insp. Piotr MĄKA

Metryczka

Data publikacji 20.12.2016
Data modyfikacji 07.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie
Osoba udostępniająca informację:
Monika Kołaska KPP Pleszew
Osoba modyfikująca informację:
Monika Kołaska
do góry